Algemene voorwaarden Totaal Partyverhuur

Adresgegevens:

IJweg 923, 2131LT te Hoofddorp

Niet toegestaan.

In de tent(-en) mogen geen verwarming- en/of kooktoestellen gebruikt worden, mits schriftelijk goedgekeurd door verhuurder en op veilige afstand van zeilen.

Duur

De standaard duur van de huur is 2 dagen (inclusief opbouwen en afbreken).

De huur kan telkens met 1 dag worden verlengd tegen 50% van de standaard huursom.

Opbouw en afbraak

Alle tenten door Totaal Partyverhuur verhuurt, kunnen door de huurder zelf gemonteerd en gedemonteerd worden. (tenzij anders afgesproken)

Onze partytenten mogen niet met Powertape e.d beplakt worden. Ook mogen onze tenten niet direct in contact staan aan gevels van objecten. Hierdoor ontstaat blijvende schade aan onze tenten. Bij schade bent u verantwoordelijk.

Terrein


Het terrein dient verhard, horizontaal en goed bereikbaar te zijn.

Tevens dienen alle losse obstakels verwijderd te zijn.

Verankering

Het moet voor alle type tenten mogelijk zijn om verankeringen te gebruiken d.m.v. stalen grondpennen met een afmeting van 8 cm.(aflopend in een punt).

Prijzen

Zijn vrijblijvend.

Inclusief

Prijzenaanbod website verhuur artikelen zijn inclusief BTW

Exclusief

Brengen en halen artikelen, opbouwen tent(en)

Betalingen

100% bij oplevering (tenzij schriftelijk anders afgesproken).

Borg

Dient bij oplevering te worden voldaan. Is een aanbetaling voor eventuele schade.

Verdere kosten van de schade worden verhaald bij de huurder.

Aansprakelijkheid voor schade

Voor schade die aan de Huurder of aan derden, direct of indirect, als gevolg van van het gebruik van de gehuurde goederen zou kunnen ontstaan, is Verhuurder niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van aanwezigheid van een constructiefout in de gehuurde goederen.

Huurder zal Verhuurder terzake voor alle aanspraak van derden vrijwaren. Tevens is Verhuurder niet aansprakelijk voor schades aan goederen (roerend en/of ontroerend ) die door het gehuurde object bij onrechtmatig gebruik is ontstaan.

Ook is Verhuurder niet aansprakelijk voor letsel aan personen en/of dieren met alle gevolgen van dien.

Springkussens


Huurder wordt verplicht gesteld de gehuurde luchtkussen(s) veilig te plaatsen. Veilig betekent in die zin dat het springkussen voldoende verankerd dient te worden.

Bij geen opvolging van deze verplichting is huurder aansprakelijk voor alle schade wat voortvloeit van deze gevolgen. Verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden hiervoor.

Het springkussen(s) dient op een vlakke ondergrond geplaatst te worden. Uiteraard moet er opgelet worden dat er geen scherpe voorwerpen in de buurt zijn van het springkussen.

Huurder verplicht zich bij het huren waakzaam te zijn bij gebruik van het springkussen.

Ook voor deze gevolgen is verhuurder niet aansprakelijk!

Schade wat voortvloeit uit ondeugdelijk gebruik zal verhaald worden aan de huurder.

Standaard voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en door ons gesloten overeenkomst, behoudens wijzigingen welke beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.

Verwijzing door de opdrachtgever naar eigen voorwaarden wordt door ons niet aanvaart, tenzij wij schriftelijk van aanvaarding blijk geven.

Verhuurder is bevoegd om de huurovereenkomst voor zover niet anders bepaald met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien Huurder een of meer verplichtingen jegens Verhuurder niet of niet naar behoren nakomt , een en ander onverminderd diens recht op schade vergoeding overeenkomstig de wet.

Verhuurder is bevoegd om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten, wanneer Huurder surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming.

Na het einde van de huurovereenkomst stelt Huurder het gehuurde direct geheel ter beschikking van Verhuurder, tenzij anders is overeengekomen, bij aflevering verhuurder.

Voor iedere kalenderweek, dat Huurder nalaat het gehuurde aan Verhuurder ter beschikking te stellen verbeurt hij een boete van 20% van de totale huursom, zulks onverminderd Verhuurders recht op schadevergoeding overeenkomstig de wet, welke schadevergoeding tenminste gelijk is aan het bedrag dat Huurder onder de huurovereenkomst over de betreffende periode verschuldigd zou zijn geweest.

Bij meer dan een Huurder zijn Huurders tegenover Verhuurder hoofdelijk verbonden voor al het geen uit of in verband met het gehuurde verschuldigd is. Eventuele rechtsopvolgers zijn eveneens hoofdelijk verbonden.

De stijging van kosten die voor Verhuurder na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst mede in verband met het gehuurde optreden bijvoorbeeld stijging van de aankoopprijzen, lonen, transportkosten, mag Verhuurder aan Huurder doorberekenen. Een stijging van de BTW of andere overheidsheffingen mag steeds worden doorberekend.

Betaling dient binnen de op de factuur vermelde termijn te geschieden. De betaling geschiedt zonder enige aftrek of schuldvergelijking, tenzij de Verhuurder de betreffende tegenvordering uitdrukkelijk heeft erkend, dan wel deze vordering in rechte is vastgesteld en de uitspraak onherroepelijk is geworden.

Bij niet tijdige betaling is Huurder zonder ingebrekestelling of te zijn aangemaand, onverwijld een rente van 1 % per maand verschuldigd aan Verhuurder ingaande op de vervaldatum. Indien de wettelijke rente hoger is dan 1 % per maand dan is de huurder de wettelijke rente verschuldigd. Een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een volle maand.

Bij niet tijdige betaling is de Huurder eveneens zonder ingebrekestelling of te zijn aangemaand de buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 10 % van de hoofdsom met een minimum van € 200,00..

Bij niet tijdige betaling is de Verhuurder voorts gerechtigd om, voor zover het gehuurde nog niet is afgeleverd, de levering op te schorten tot het volledige verschuldigde bedrag is voldaan.

Indien de Huurder ook na een schriftelijke aanmaning het verschuldigde bedrag niet voldoet, dan is de Verhuurder gerechtigd om de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks onverminderd het recht van Verhuurder op schade vergoeding.

Alle gedurende de overeenkomst te vervallen huurtermijnen zullen direct opeisbaar zijn in geval van : surseance van betaling of faillissement van de Huurder, beslag onder Huurder, gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming en / of meer dan twee maal niet tijdige betaling door Huurder.

Indien voor plaatsing van het gehuurde toestemming van een derde nodig is dan draagt Huurder tijdig zorg voor de verkrijging van de toestemming. Van de toestemming doet hij schriftelijk aan Verhuurder blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming(en) komt geheel voor risico van Huurder. Aan een derde te betalen vergoeding voor het plaatsen en geplaatst houden van welke aard dan ook, komen geheel voor rekening van Huurder, ook indien door Verhuurder voldaan.

Huurder bepaalt de plaats, waar het gehuurde wordt opgericht. Hij onderzoekt of en staat ervoor in dat het gehuurde op de plaats van oprichting veilig en zonder schade aan andermans zaken en/of inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht. Hij licht de Verhuurder in over de aanwezigheid van leidingen,kabels,buizen en andere werken op of in de grond.

Het terrein waarop het gehuurde wordt geplaatst, dient horizontaal en geëgaliseerd te zijn.

Verhuurder kan van Huurder verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien de door Huurder aangewezen locatie hem ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico voor schade voorkomt.

Op het niet gebruik maken door Verhuurder van deze bevoegdheid kan Huurder zich niet jegens Verhuurder beroepen. Huurder staat ervoor in dat op de dag, die voor het afleveren en/of monteren van het gehuurde door Verhuurder is overeengekomen,het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed te berijden ook door zware vrachtauto’s.

Voorzieningen die voor een en ander nodig zijn door Huurder getroffen en komen geheel voor zijn rekening.

Schade aan het terrein en/of gebouwen , leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de grond als gevolg van het plaatsen en geplaatst houden van het gehuurde komt / blijft voor rekening van Huurder.

Het door Verhuurder niet tijdig aan de Huurder te beschikking stellen van het gehuurde c.q. het niet tijdig door Verhuurde weghalen van het gehuurde of anderszins door Verhuurder niet tijdig nakomen van verplichtingen jegens Huurder zal aan Verhuurder niet kunnen worden toegerekend indien dit het gevolg is van al dan niet voorzienbare buiten de macht van

Verhuurder gelegen omstandigheden als hoedanigheid in elk geval zullen gelden; slecht weer, brand, explosie of uitstroming van gevaarlijke stoffen en/of gassen of gevaar daarvoor, tekort schieten van Huurder of derden zoals toeleveranciers en transporteurs, ziekte van niet eenvoudig te vervangen personeel, staking, bezetting of blokkade en overheidsmaatregelen.

Behoudens voor zover nakoming als blijvend onmogelijk heeft te gelden, is ontbinding van de huurovereenkomst door Huurder wegens niet tijdige ter beschikking stelling van het gehuurde niet mogelijk dan nadat Huurder schriftelijk aan Verhuurder een alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijke termijn tot nakoming heeft gegeven en ook binnen nadere termijn nakoming niet heeft plaatsgevonden.

Huurder mag het gehuurde niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder aan een ander onderverhuren of wederverhuren of anderszins in gebruik geven.

Huurder mag het gehuurde uitsluitend overeenkomstig de overeengekomen bestemming gebruiken .

Huurder zal in of aan het gehuurde geen verandering aanbrengen.

Het beplakken, beschilderen of anderszins bewerken van het gehuurde is niet toegestaan.

Huurder neemt alle in redelijkheid te vergen maatregelen tot voorkoming van schade aan of het verlies van het gehuurde. Vanaf het moment van afgifte van het gehuurde. Vanaf het moment van de afgifte van gehuurde zijnde in geval van aflevering door Verhuurder op een door Huurder aangewezen locatie het moment van aankomst op de locatie tot het moment van teruggave van het gehuurde dit is na demontage door verhuurder, komt en blijft het gehuurde geheel voor rekening en risico van Huurder; schade aan of verlies van het gehuurde uit welke oorzaak ook dient Huurder aan Verhuurder te vergoeden, behoudens voor zover Huurder onomstotelijk aantoont dat de schade of het verlies het gevolg is van nalatigheid die of van een voor de afgifte aanwezig gebrek in het gehuurde dan aan de Verhuurder kan worden toegerekend.

De schade of het verlies wordt vergoed op basis van nieuwprijs van de betreffende goederen. Tenzij anders overeengekomen sluit Huurder naar genoegen van Verhuurder een verzekering tegen het voormelde risico van schade en verlies en draagt hij de rechten op uitkering uit die verzekering aan Verhuurder over.

Huurder toont op eerste verzoek aan Verhuurder de polis.

Huurder zal het gehuurde terstond na afgifte bij installatie door Verhuurde na installatie nauwgezet op eventuele manco’s en/of gebreken controleren en eventuele vastgestelde manco’s en /of gebreken terstond na vaststelling mondeling met schriftelijke bevestiging aan Verhuurder melden een en ander op straffe van verval van het recht om op manco’s en/of gebreken,die redelijkerwijs ontdekt en gemeld hadden kunnen worden een beroep te kunnen doen. Gebreken die bij een nauwgezette controle na afgifte niet ontdekt hadden kunnen worden maar nadien worden ontdekt, dienen op straffe van verval van het recht om er een beroep op te doen terstond na ontdekking mondeling met schriftelijke bevestiging aan Verhuurder worden gemeld.

Tijdig gemelde manco’s en gebreken zal Verhuurder ongedaan maken door aanvulling respectievelijk naar keuze van Verhuurder reparatie of vervanging. Alleen manco’s en gebreken die overeenkomstig het in de vorige alinea bepaalde tijdig hebben gemeld, geven een grond voor ontbinding van huurovereenkomst door Huurder maar dat slechts indien Verhuurder na aanmaning daartoe niet erin slaagt de manco’s en/of gebreken binnen redelijke termijn en een aanvaardbare mate ongedaan te maken en verder slechts voor zover instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Huurder kan worden gevergd.

Schade die door Verhuurder wordt geconstateerd een week na verhuur aan huurder, die niet gemeld is aan Verhuurder, kan alsnog verhaald worden aan huurder.

Gedeponeerd op voorwaarden.net
http://www.voorwaarden.net/opvragen/CFVBPXWHKAVY/

Back to Top

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.